wybory do samorządu uczniowskiego

data: 21/12/2015 || autor: DG

zamknij

Samorząd uczniowski jest jednym z czterech – obok dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców – organów szkoły, budujących demokratyczny model jej pracy.

Kandydatami do SU w I LO są:

 1. Wiktoria JURCZYGA Ia
 2. Arkadiusz MIROWSKI Ic
 3. Daniel GALIŃSKI IIab
 4. Alicja KOWALCZYK IIb
 5. Maciej DZINDZO IIc

Wybory Waszych przedstawicieli do samorządu I LO, które odbędą się w poniedziałek 21 grudnia 2015r.  to akt ważny i poważny, a prawa i zadania samorządu uczniowskiego reguluje statut Szkoły jak poniżej:

Art.12.

Samorząd uczniowski

 1. W Szkole działają 2 samorządy uczniowskie: po jednym dla wszystkich uczniów uczęszczających do jednego z dwóch budynków należących do Zespołu Szkół. Samorząd uczniów I LO działa w budynku przy ul. 1 Maja 21, a samorząd uczniów T , SP w budynku przy ul. Szpitalnej 25.
 1. Samorząd jest organem przedstawicielskim, reprezentującym ogół uczniów danego typu szkoły, a podstawą jego działalności jest statut Szkoły i zgodny z nim regulamin samorządu uczniowskiego.
 1. Samorząd przedstawia radzie pedagogicznej i dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w zakresie następujących praw uczniów :
 • prawo do zapoznania się uczniów z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań,
 • prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w tym redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia witryny internetowej i inne
 • prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami sprawującymi funkcję opiekunów samorządów wspiera działalność wymienioną w pkt. 3 lit. c) i d).
 1. Działalność samorządu jest finansowana z funduszy gromadzonych przez radę rodziców.
«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021