Uwaga! 4 września mija termin składania wniosków- Wyprawka szkolna – Rządowy program dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2020/21

data: 25/06/2020 || autor: K.Kaminska

zamknij

Rusza nabór wniosków do Rządowego Programu Pomocy na rok szkolny 2020/2021

„Wyprawka szkolna” to pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, i w roku 2020 będzie udzielana uczniom:

1)    słabowidzącym,

2)    niesłyszącym,

3)    słabosłyszącym,

4)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

7)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Termin składania wniosków do Dyrektora szkoły: 4 września 2020

Wniosek do pobrania tutaj:

http://www.knurow.edu.pl/index.php/do-pobrania

Szczegółowe informacje tutaj: 

http://www.knurow.edu.pl/index.php/informacje-o-wyprawce

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021