Szkolny doradca zawodowy

data: 08/02/2011 || autor: TD

zamknij

Szkolny doradca zawodowy

mgr Marzena Kolenda


Technikum Liceum
wtorek 8.35- 9.35

piątek 11.40 – 14.40

wtorek 12.00- 14.00

środa 8.00 – 11.00

czwartek 12.30 – 13.30     15.10 – 16.10


Cele działania szkolnego doradcy zawodowego

  1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
  2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
    • bezrobocie,
    • problemy zdrowotne,
    • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
  3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
  4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
  5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
  6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego

  1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
  2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
  3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) Ľródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
    • rynku pracy,
    • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
    • możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
    • programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
    • porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.
  4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
  5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
  6. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
  7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
  8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
  9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
    • tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
    • realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.
  10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
  11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
  12. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.

Korzyści wynikające z działania szkolnego doradcy zawodowego

Dla indywidualnych odbiorców:

  • łatwy dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej – dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
  • poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,
  • świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe,
  • ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy,
  • świadomość konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej,
  • mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

Dla szkół:

  • realizacja zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w ramowych statutach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz centrów kształcenia praktycznego i centrów kształcenia ustawicznego,
  • zapewnienie ciągłości działań orientacyjno – doradczych szkoły i koordynacji zadań wynikających z programów wychowawczych szkół i placówek,
  • utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

Dla innych podmiotów edukacyjnych:

  • uzyskanie przepływu informacji zawodowej sprzyjającego trafnym wyborom uczniów i korzystnie wpływającego na dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku pracy,

Dla państwa i władz lokalnych:

  • zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego przez jednostki,
  • podejmowanie właściwych decyzji, efektywnie przeciwdziałających bezrobociu,
  • zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych zalecanych przez Komisję Unii Europejskiej.

Dla pracodawców:

  • zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów, świadomych oczekiwań rynku pracy.

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021