START

data: 22/11/2013 || autor: M.Popowska

zamknij

“START CZYLI SZKOŁA TWÓRCZA, ATRAKCYJNA I ROZWIJAJĄCA TALENTY
W POWIECIE GLIWICKIM”

 

Rozpoczęły się zajęcia z nowego programu unijnego na lata 2013-2015, w ramach którego uczniowie LO mają szansę korzystać z różnorodnej oferty zajęć pozalekcyjnych. Koordynatorem projektu START jest p. Marta Żuk, biurem projektu – biblioteka szkolna, rekrutację prowadzi p. Katarzyna Niewiadomska w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu w naszej szkole: listopad  2013 – czerwiec 2015

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkół o profilu ogólnym i poprawa oferty tych szkół poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych skutkujących:
• zmniejszeniem zaległości edukacyjnych uczniów;
• rozwinięciem ich kompetencji kluczowych;
• podniesieniem kompetencji młodzieży w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej;
• wdrożeniem w szkołach objętych projektem skutecznego programu opieki i doradztwa psychologiczno-pedagogicznego.

Projekt polega na realizacji dodatkowych, nieodpłatnych dla uczniów zajęć pozalekcyjnych obejmujących
• dodatkowe zajęcia wyrównawcze;
• dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w wymiarze wykraczającym poza program szkolny – zwłaszcza z zakresu porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, informatycznych, społecznych i obywatelskich oraz świadomości i ekspresji kulturalnej;
• doradztwo edukacyjno-zawodowe.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021