Stypendia

data: 25/09/2009 || autor: TD

zamknij

„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – III edycja”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Krótko o projekcie…

Projekt „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” skierowany jest do uczennic i uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt w imieniu Samorządu Województwa Śląskiego realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego. Obecnie realizowana jest III edycja projektu, która została zaplanowana na rok szkolny 2011/2012. W ramach projektu możliwe będzie przyznanie wsparcia stypendialnego 400 uczniom szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 
Jakie kryteria należy spełnić, żeby otrzymać stypendium ?
 
Stypendium w wysokości od 300 zł do 400 zł miesięcznie może otrzymać uczennica/uczeń,
która/który łącznie spełnia następujące warunki:
kryteria obowiązkowe:

 • uczęszcza do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie województwa śląskiego,
 • stale zamieszkuje na terenie województwa śląskiego,
 • średnia ocen za poprzedni rok szkolny z przedmiotów kierunkowych wynosi co najmniej 5,00,
 • średnia ocen za poprzedni rok szkolny ze wszystkich przedmiotów wynosi co najmniej 4,40,
 • średni miesięczny dochód netto w rodzinie uczennicy/ucznia za 2010 rok w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym niepełnosprawności, to 1166 zł, oraz jedno z kryteriów dodatkowych:
  – w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2011/2012 uczennica/uczeń uzyskała/uzyskał:
  tytuł laureata lub finalisty:
  − w konkursie o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub
  − w olimpiadzie/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125 z późn. zm.),
 • co najmniej 37 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 42 punkty z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

 
Gdzie i kiedy złożyć wniosek o przyznanie stypendium ?
 
Poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 15 września do 31 października 2011r.:

 • w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46,
 • w kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40,
 • w kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7

lub wysłać na jeden ze wskazanych powyżej adresów.

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępne są:
http://www.efs.slaskie.pl/?grupa=1&art=1316498736&id_m=496

 
Wniosek złożony. I co dalej ?
 
Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami Komisja ds. Oceny Wniosków Stypendialnych dokona oceny formalnej. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wnioskodawca zostanie zobowiązany do uzupełnienia brakujących informacji. Wnioski ocenione pozytywnie podlegają ocenie merytorycznej czego wynikiem będzie utworzenie dwóch list rankingowych stypendystów (osobno dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
 
Jestem na liście rankingowej. I co dalej ?
 
Kolejnym etapem jest zawieranie umów stypendialnych, wypłata środków finansowych stypendystom oraz sporządzenie, przez nauczycieli pełniących funkcję opiekuna dydaktycznego, sprawozdania na koniec roku szkolnego z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU). Zasady uczestnictwa w projekcie zostały szczegółowo opisane w obowiązującym Regulaminie.
 
Na co mogę przeznaczyć stypendium ?
 
Stypendium powinno być wydatkowane zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczennicy/ucznia określonymi w IPREU. Będą to przede wszystkim wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz koszty wynikające bezpośrednio z realizacji celów edukacyjnych.
 
Dokumenty do pobrania znajdują się:
 
http://www.efs.slaskie.pl/?grupa=1&art=1316498736&id_m=496

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021