KORONA BIS

data: 06/09/2019 || autor: TD

zamknij
logo ue, pl, woj śl, efs

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 19.08.2019 – 13.08.2021 r.
Wartość projektu: 381 377,50 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 324 170,87 zł)
Realizatorzy projektu:Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie

Celem projektu jest poprawa efektów kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym, technikum (Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie) i szkole podstawowej specjalnej (Zespół Szkół Specjalnych
w Knurowie), dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, poprzez:
-objęcie 295 uczniów tych szkół wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych – w formie dodatkowych zajęć z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, wspierających indywidualizację pracy z uczniem niepełnosprawnym i nabycie kompetencji przez 250 uczniów;
-doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
-podniesienie kompetencji zawodowych 7 nauczycieli.

REGULAMIN KORONA BIS

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021