Szkoła Policealna – technik administracji

data: 26/02/2021 || autor: TD

zamknij

Technik administracji 334306
EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Nabór na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej, decyduje kolejność zapisów.

Szkoła dwuletnia (4 semestry), zaoczna (weekendy).
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły: od 17 maja 2021r. do 24 czerwca 2021r.

Dostarczenie świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego:
– od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. do godz. 15.00
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych: 22 lipca 2021r.
Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie: 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r.
Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu: do 30.07.2021r.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, kandydat informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021r. do
– godz. 15.00, podając przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której słuchacz został
przyjęty, nie później niż do 24 września 2021r do godziny 15.00. Nieprzedłożenie zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z
kontunuowania nauki w szkole

26/02/2021

wazne

Dni Otwarte dla kandydatów do klas pierwszych – ONLINE

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021