Podstawa prawna – rekrutacja

data: 25/02/2019 || autor: TD

zamknij

 

REKRUTACJA

absolwentów oddziałów klas VIII szkół podstawowych

 do Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie

 na rok szkolny 2022/2023

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zwana dalej Ustawą (Rozdział 6);
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), zwane dalej Rozporządzeniem;
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
  1.  

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021