Punktacja – rekrutacja

data: 25/02/2019 || autor: TD

zamknij

REKRUTACJA 2020/2021

Punktacja

Uczeń kandydujący do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub pięcioletniego technikum może uzyskać maksymalnie 200 punktów obliczanych następująco:

 1. Suma punktów uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty:
  – język polski – wynik procentowy x 0,35
  – matematyka – wyniki procentowe x 0,35
  – język obcy – wynik procentowy x 0,30
  Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 100.
 2. Suma punktów uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych (świadectwo):
  język polski, matematyka oraz dwa przedmioty wskazane w danym oddziale przez szkołę rekrutującą:
  – ocena celująca – 18 punktów
  – ocena bardzo dobra – 17 punktów
  – ocena dobra – 14 punktów
  – ocena dostateczna – 8 punktów
  – ocena dopuszczająca – 2 punkty
  Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 72
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
  – 7 punktów
 4. Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty
  Finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt

   Laureat konkursu tematycznego – 7 pkt
   Finalista konkursu tematycznego – 5 pkt
 5. Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty
  Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

  Dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 7 pkt.
  Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 5 pkt.
  Finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt
  Laureat konkursu tematycznego – 5 pkt
  Finalista konkursu tematycznego – 3 pkt
 6. Inne konkursy, turnieje, zawody wiedzy, artystyczne, sportowe,   organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły szczebel międzynarodowy – 4pkt
  szczebel krajowy – 3 pkt
  szczebel wojewódzki – 2 pkt
  szczebel powiatowy – 1 pkt
 7. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 18.
 8. Aktywność społeczna
  – 3 punkty


Laureat konkursu przedmiotowego200 punktów
(bez względu na wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz oceny uzyskane z zajęć edukacyjnych)

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021