Regulamin Rekrutacji

data: 25/02/2019 || autor: TD

zamknij

Regulamin rekrutacji

1.I Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum  nr 1 w Zespole Szkół im. I .J. Paderewskiego w Knurowie, zwane dalej Szkołą, prowadzą rekrutację elektroniczną. Kandydat do Szkoły postępuje zgodnie z procedurami rekrutacji elektronicznej i akceptuje jej wyniki.

2. O przyjęciu ucznia do klasy I Szkoły decyduje suma punktów uzyskana łącznie za następujące kryteria:

  • Suma punktów uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty:
   – język polski – wynik procentowy x 0,35
   – matematyka – wyniki procentowe x 0,35
   – język obcy – wynik procentowy x 0,30
   Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 100.
  • Suma punktów uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych (świadectwo):
   język polski, matematyka oraz dwa przedmioty wskazane w danym oddziale przez szkołę rekrutującą:
   – ocena celująca – 18 punktów
   – ocena bardzo dobra – 17 punktów
   – ocena dobra – 14 punktów
   – ocena dostateczna – 8 punktów
   – ocena dopuszczająca – 2 punkty
   Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 72.
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
   – 7 punktów
  • Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty
   Finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt

    Laureat konkursu tematycznego – 7 pkt
    Finalista konkursu tematycznego – 5 pkt
  • Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty
   Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
   Dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 7 pkt.
   Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 5 pkt.
   Finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt
   Laureat konkursu tematycznego – 5 pkt
   Finalista konkursu tematycznego – 3 pkt
  • Inne konkursy, turnieje, zawody wiedzy, artystyczne, sportowe,   organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły
   szczebel międzynarodowy – 4pkt
   szczebel krajowy – 3 pkt
   szczebel wojewódzki – 2 pkt
   szczebel powiatowy – 1 pktMaksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 18.
 • Aktywność społeczna
  – 3 punkty

Razem 200 pkt

Laureat konkursu przedmiotowego200 punktów
(bez względu na wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz oceny uzyskane z zajęć edukacyjnych)

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty (j. polski, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie), laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do wskazanego przez kandydata oddziału Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego niezależnie od kryteriów podanych powyżej.
 2. Kandydaci do Szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Kandydaci powracający z zagranicy nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.
 3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z suma punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 4. Grupę językową (j. niemiecki lub j. francuski) tworzy się, jeżeli wybór języka i poziomu grupy (kontynuacja lub od podstaw) zadeklaruje nie mniej niż 10 uczniów.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:
  a) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
  b) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
  c) kandydaci spełniający kryteria ustawowe, posiadające jednakową wartość:
  1) wielodzietność rodziny kandydata;
  2) niepełnosprawność kandydata;
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 6. W szczególnych, indywidualnie rozpatrywanych sytuacjach losowych Dyrektor Szkoły może przyjąć uczniów ponad zaplanowany limit, jednak nie może przekroczyć liczebności oddziału określonego w Statucie Szkoły. Uczniowie powtarzający klasę I nie podlegają ponownej rekrutacji.
 7. Niedostarczenie przez kandydata w terminie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dot. kandydatów do technikum) jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy kandydatów przyjętych do szkoły. Uczeń, który złożył oryginały dokumentów do innej szkoły, jest usuwany z bazy kandydatów do Szkoły.
 8. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły, rodzicom niepełnoletniego kandydata przysługuje prawo złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, a w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021