Terminy rekrutacji 2022

data: 25/02/2019 || autor: TD

zamknij

Procedura i terminy rekrutacji 2022/ 2023

Kandydatów do szkoły zapraszamy do składania i weryfikacji dokumentów w dni robocze w godzinach 8.00- 15.00

do biblioteki szkolnej (I piętro) lub sekretariatu (parter).

Termin Czynność
16 maja 2022r -20 czerwca 2022r. (do godz. 15.00). złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – REKRUTACJA ELEKTRONICZNA– oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do szkoły w formie wydruku podpisanego przez rodziców kandydata lub przesłanie dokumentu elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez  rodziców kandydata;
24 czerwca 2022r. -13 lipca 2022r.
dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; jednocześnie wydanie przez technikum skierowania na badania lekarskie;
20 lipca 2022r ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
do oddziałów szkoły;
21 – 28 lipca 2022r.
potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów: 

orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

dokumentacji pielęgniarki szkolnej,

2 fotografii,

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (technikum)

 W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do 25 lipca 2022 r. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

29 lipca 2022r
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na oddziały.
30 lipca – 30 sierpnia 2022r. Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc w oddziałach klas I)

 

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021