Terminy rekrutacji 2021

data: 25/02/2019 || autor: TD

zamknij

Procedura i terminy rekrutacji 2021 / 2022

Kandydatów do szkoły zapraszamy do składania i weryfikacji dokumentów w dni robocze w godzinach 8.00- 15.00

do biblioteki szkolnej (I piętro) lub sekretariatu (parter).

Termin Czynność
17 maja 2021r -21 czerwca 2021r. (do godz. 15.00). złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – REKRUTACJA ELEKTRONICZNA– oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do szkoły w formie wydruku podpisanego przez rodziców kandydata lub przesłanie dokumentu elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez oboje rodziców kandydata;
25 czerwca 2021r. -14 lipca 2021r.
dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; jednocześnie wydanie przez technikum skierowania na badania lekarskie;
22 lipca 2021r ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
do oddziałów szkoły;
23 – 30 lipca 2021r.
potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej poprzez :dostarczenie wymaganych dokumentów, m.in. orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

dokumentacji pielęgniarki szkolnej,

2 fotografii

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (technikum).

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021r. do godz. 15.00, podając przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021r. Nieprzedłożenie zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty

2 sierpnia 2021r
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na oddziały.
2 sierpnia – 30 sierpnia 2021r. Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc w oddziałach klas I)

 

26/02/2021

wazne

Dni Otwarte dla kandydatów do klas pierwszych – ONLINE

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021